Regulamin Porządkowy

Warunki wstępu i użytkowania

Regulamin użytkowania wypożyczanego sprzętu w obrębie poszczególnych stref rekreacyjnych.

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU SPORTOWEGO

 1. Właścicielem wypożyczalni i sprzętu jest Water Bridge Technologies Sp. z o.o., ul. Lipowa 6, 55-040 Królikowice
 2. Wypożyczalnia sprzętu sportowego czynna jest od 10:00 do 18:00;
 3. Korzystanie ze sprzętu jest płatne – zgodnie z obowiązującym Cennikiem;
 4. Sprzęt sportowy wypożyczany jest po okazaniu pracownikowi Wypożyczalni dokumentutożsamości i rejestracji podstawowych danych klienta (sprzęt wypożyczany jest wyłącznie dla osób, które ukończyły 16 lat);
 5. Osobom nietrzeźwym lub pozostającym pod wypływem środków odurzających sprzętu sportowego nie wypożyczamy;
 6. W przypadku sprzętu pływającego wieloosobowego, na pokładzie może się znajdować jednocześnie tylu pasażerów, na ile osób użytkowany sprzęt pływający jest dopuszczony;
 7. W przypadku uszkodzenia  sprzętu sportowego lub przedłużenia wynajmu Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia obsługi wypożyczalni sprzętu sportowego;
 8. Za zniszczenie, braki i uszkodzenia wynikłe z niewłaściwej eksploatacji wypożyczonego sprzętu materialną odpowiedzialność ponosi użytkownik, który zostanie obciążony kosztami naprawy powstałej szkody;
 9. Korzystanie z Wypożyczalni jest równoznaczne ze znajomością i akceptacją niniejszego Regulaminu;

UŻYTKOWNIKOM SPRZĘTU SPORTOWEGO ZABRANIA SIĘ:

 • użytkowania sprzętu niezgodnie z jego przeznaczeniem;
 • odstępowania sprzętu sportowego innym osobom i pozostawiania go bez dozoru;

UŻYTKOWNIK SPRZĘTU SPORTOWEGO ZOBOWIĄZANY JEST DO:

 • samodzielnego rozłożenia i złożenia sprzętu sportowego;
 • zwrotu sprzętu w takiej formie i postaci, w jakiej został pobrany;

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU WODNEGO

 1. Wypożyczalnia sprzętu pływającego czynna jest od 9:00 do 19:00;
 2. Korzystanie ze sprzętu pływającego jest płatne – zgodnie z obowiązującym Cennikiem;
 3. Sprzęt pływający wypożyczany jest po okazaniu pracownikowi Wypożyczalni dokumentu tożsamości i rejestracji podstawowych danych klienta (sprzęt wypożyczany jest wyłącznie dla osób, które ukończyły 16 lat);
 4. Wypożyczając sprzęt wodny należy pobrać obowiązkowe wyposażenie ratunkowe (kamizelki ratunkowe lub asekuracyjne), dla każdej osoby przewidzianej do korzystania ze sprzętu;
 5. Rodzice lub opiekunowie pełnoletni dysponujący sprzętem pływającym mogą zabraćna pokład dzieci na własną odpowiedzialność;
 6. Osobom nietrzeźwym lub pozostającym pod wypływem środków odurzających sprzętu pływającego nie wypożyczamy;
 7. W przypadku sprzętu pływającego wieloosobowego, na pokładzie może się znajdować jednocześnie tylu pasażerów, na ile osób użytkowany sprzęt pływający jest dopuszczony;
 8. W przypadku uszkodzenia sprzętu pływającego lub przedłużenia wynajmu Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia obsługi Wypożyczalni;
 9. Za zniszczenie, braki i uszkodzenia wynikłe na skutek niewłaściwej eksploatacji wypożyczonego sprzętu materialną odpowiedzialność ponosi Użytkownik, który zostanie obciążony kosztami naprawy powstałej szkody;
 10. Korzystanie z Wypożyczalni jest równoznaczne ze znajomością i akceptacją obowiązujących tu zasad.

UŻYTKOWNIKOM SPRZĘTU WODNEGO ZABRANIA SIĘ:

 •  wchodzenia na pokład jednostki pływającej w twardym obuwiu;
 • wędkowania z pokładu;
 • odstępowania sprzętu pływającego innym osobom i pozostawiania go bez dozoru;
 • picia alkoholu w czasie dysponowania jednostką pływającą;

UŻYTKOWNIK SPRZĘTU SPORTOWEGO ZOBOWIĄZANY JEST DO:

 • obserwowania warunków pogodowych i w razie potrzeby podjęcia stosownych działań, w celu zapewnienia bezpieczeństwa sobie i innym pasażerom;
 • używania sprzętu asekuracyjnego (kamizelki ratunkowe);