Regulamin Porządkowy

Warunki wstępu i użytkowania

Regulamin wstępu oraz użytkowania atrakcji w obrębie poszczególnych stref rekreacyjnych.

Postanowienia ogólne

 1. Administratorem terenu jest FUNDACJA NAD WODĄ z siedzibą w Paniowicach, ul. Odrzańska 11, 55-120 Oborniki Śląskie;
 2. W celu zapewnienia porządku oraz bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenach rekreacyjnych, wprowadza się regulamin porządkowy;
 3. Na terenie administrowanym przez Administratora wyodrębnia się 5 stref: Plaża, Zatoka, Wyspa, Beach Club, Strefa Sportów Wodnych;
 4. W wyżej wymienionych strefach obowiązują szczegółowe regulaminy porządkowe;
 5. Wstęp na teren administrowany przez Administratora jest płatny według cennika;
 6. W celu zachowania walorów wypoczynkowo – rekreacyjnych terenu oraz zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa osób korzystających z wypoczynku, wszystkich przebywających na terenach rekreacyjnych do poniższych ustaleń:

Zobowiązuje się

 • do zachowania ciszy i spokoju;
 • do przestrzegania porządku i czystości;
 • do poszanowania istniejących urządzeń, wyposażenia terenu oraz zieleni;
 • do przestrzegania znaków drogowych oraz innych znaków i tablic informacyjnych znajdujących się na terenie administrowanym przez Administratora oraz na drogach dojazdowych i wyjazdowych, pod rygorem odholowania pojazdu na koszt kierowcy/wściela;
 • do parkowania pojazdów w miejscach wyznaczonych lub wskazanych przez służby porządkowe, pod rygorem odholowania pojazdu na koszt kierowcy/wściela;
 • do kąpieli w miejscach do tego wyznaczonych i odpowiednio oznakowanych;
 • do nie wprowadzania zwierząt (za wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych);

Zabrania się

 • niszczenia roślinności;
 • zaśmiecania i zanieczyszczania terenu;
 • dotykania urządzeń elektrycznych znajdujących się na terenie rekreacyjnym;
 • palenia ognisk;
 • grillowania przy wykorzystaniu własnych grilli, chyba że administrator wyrazi na to zgodę i tylko w miejscach do tego wyznaczonych;
 • łowienia ryb;
 • pływania skuterami i łodziami motorowymi, z wyłączeniem służb porządkowych i ratunkowych;
 • pływania na materacach;
 • kąpieli poza miejscem do tego wyznaczonym i wchodzenia do wody wbrew zakazom;
 • zanieczyszczania wody, używania środków piorących i higieny osobistej;
 • wprowadzania zwierząt (za wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych);
 • organizowania jakichkolwiek imprez bez zgody administratora;
 • biwakowania
 • wykonywania skoków do wody z pomostów oraz ze sprzętu pływającego;

Inne postanowienia

 1. Korzystanie z niektórych elementów infrastruktury może być dodatkowo płatne według cennika;
 2. Korzystanie z miejsc parkingowych na terenie Administrowanym przez Administratora jest płatne według cennika;
 3. Przed opuszczeniem terenu należy sprzątnąć zajmowane przez siebie miejsce, a śmieci wynieść do pojemników;
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za przedmioty i rzeczy pozostawione bez opieki;
 5. Osoby pływające po wodach znajdujących się na terenie obiektu z wykorzystaniem sprzętu pływającego zobowiązane są do przestrzegania odpowiednich przepisów żeglugowych obowiązujących na śródlądowych drogach wodnych. Kamizelki asekuracyjne są OBOWIĄZKOWE;
 6. Osoby przebywające na terenach rekreacyjnych zobowiązane są do przestrzegania postanowień regulaminu porządkowego oraz stosowania się do poleceń pracowników Administratora, służb porządkowych oraz ratowników na terenie miejsca wykorzystywanego do kąpieli;
 7. Osoby zakłócające spokój i/lub naruszające postanowienia któregokolwiek z regulaminów obowiązujących na terenie Kopalni Wrocław zostaną zobowiązane do opuszczenia terenu rekreacyjnego, niezależnie od skierowania do odpowiednich organów ewentualnego zawiadomienia o popełnieniu wykroczenia;
 8. Skargi i wnioski dotyczące obsługi oraz spraw porządkowych należy zgłaszać do biura Administratora na piśmie (w tym poprzez mail na adres: info@kopalnia.wroc.pl);
 9. W przypadku nie zastosowania się do postanowień regulaminu porządkowego będą stosowane odpowiednie sankcje zgodnie z przepisami prawa.
 10. Na obiekcie mogą być wykonywane przez Administratora  zdjęcia lub filmy.  Każda z osób przebywająca na obiekcie, zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U.2018 poz. 1191 z późn. zm.), wyraża zgodę na wykorzystanie jej wizerunku we wszelkich instrumentach marketingowych wykorzystywanych przez Administratora wyłącznie w celach informacyjnych i promocyjnych obiektu rekreacyjnego „Kopalnia Wrocław” oraz zrzeka się wszelkich roszczeń względem Administratora z tytułu wykorzystywania jej wizerunku. Każda z osób, której wizerunek został wykorzystany przez Administratora, ma prawo zgłosić  Administratorowi pisemnie cofnięcie swojej zgody na wykorzystanie jej wizerunku. W takim przypadku, Administrator zobowiązany jest niezwłocznie usunąć wizerunek takiej osoby ze wszystkich instrumentów marketingowych, na których był wykorzystany oraz nie będzie miał prawa wykorzystywać go w przyszłości.