Regulamin Porządkowy

Warunki wstępu i użytkowania

Regulamin wstępu oraz użytkowania atrakcji w obrębie poszczególnych stref rekreacyjnych.

Postanowienia ogólne

 1. Administratorem terenu jest FUNDACJA NAD WODĄ z siedzibą w Paniowicach, ul. Odrzańska 11, 55-120 Oborniki Śląskie;
 2. W celu zapewnienia porządku oraz bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenach rekreacyjnych, wprowadza się regulamin porządkowy;
 3. Na terenie administrowanym przez Administratora wyodrębnia się 5 stref: Plaża, Zatoka, Wyspa, Beach Club, Strefa Sportów Wodnych;
 4. W wyżej wymienionych strefach obowiązują szczegółowe regulaminy porządkowe;
 5. Wstęp na teren administrowany przez Administratora jest płatny według cennika;
 6. W celu zachowania walorów wypoczynkowo – rekreacyjnych terenu oraz zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa osób korzystających z wypoczynku, wszystkich przebywających na terenach rekreacyjnych do poniższych ustaleń:

Zobowiązuje się

 • do zachowania ciszy i spokoju;
 • do przestrzegania porządku i czystości;
 • do poszanowania istniejących urządzeń, wyposażenia terenu oraz zieleni;
 • do przestrzegania znaków drogowych oraz innych znaków i tablic informacyjnych znajdujących się na terenie administrowanym przez Administratora oraz na drogach dojazdowych i wyjazdowych, pod rygorem odholowania pojazdu na koszt kierowcy/wściela;
 • do parkowania pojazdów w miejscach wyznaczonych lub wskazanych przez służby porządkowe, pod rygorem odholowania pojazdu na koszt kierowcy/wściela;
 • do kąpieli w miejscach do tego wyznaczonych i odpowiednio oznakowanych;
 • do nie wprowadzania zwierząt (za wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych);

Zabrania się

 • niszczenia roślinności;
 • zaśmiecania i zanieczyszczania terenu;
 • dotykania urządzeń elektrycznych znajdujących się na terenie rekreacyjnym;
 • palenia ognisk;
 • grillowania przy wykorzystaniu własnych grilli, chyba że administrator wyrazi na to zgodę i tylko w miejscach do tego wyznaczonych;
 • łowienia ryb;
 • pływania skuterami i łodziami motorowymi, z wyłączeniem służb porządkowych i ratunkowych;
 • pływania na materacach;
 • kąpieli poza miejscem do tego wyznaczonym i wchodzenia do wody wbrew zakazom;
 • zanieczyszczania wody, używania środków piorących i higieny osobistej;
 • wprowadzania zwierząt (za wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych);
 • organizowania jakichkolwiek imprez bez zgody administratora;
 • biwakowania
 • wykonywania skoków do wody z pomostów oraz ze sprzętu pływającego;

Inne postanowienia

 1. Korzystanie z niektórych elementów infrastruktury może być dodatkowo płatne według cennika;
 2. Korzystanie z miejsc parkingowych na terenie Administrowanym przez Administratora jest płatne według cennika;
 3. Przed opuszczeniem terenu należy sprzątnąć zajmowane przez siebie miejsce, a śmieci wynieść do pojemników;
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za przedmioty i rzeczy pozostawione bez opieki;
 5. Osoby pływające po wodach znajdujących się na terenie obiektu z wykorzystaniem sprzętu pływającego zobowiązane są do przestrzegania odpowiednich przepisów żeglugowych obowiązujących na śródlądowych drogach wodnych. Kamizelki asekuracyjne są OBOWIĄZKOWE;
 6. Osoby przebywające na terenach rekreacyjnych zobowiązane są do przestrzegania postanowień regulaminu porządkowego oraz stosowania się do poleceń pracowników Administratora, służb porządkowych oraz ratowników na terenie miejsca wykorzystywanego do kąpieli;
 7. Osoby zakłócające spokój i/lub naruszające postanowienia któregokolwiek z regulaminów obowiązujących na terenie Kopalni Wrocław zostaną zobowiązane do opuszczenia terenu rekreacyjnego, niezależnie od skierowania do odpowiednich organów ewentualnego zawiadomienia o popełnieniu wykroczenia;
 8. Skargi i wnioski dotyczące obsługi oraz spraw porządkowych należy zgłaszać do biura Administratora na piśmie (w tym poprzez mail na adres: info@kopalnia.wroc.pl);
 9. W przypadku nie zastosowania się do postanowień regulaminu porządkowego będą stosowane odpowiednie sankcje zgodnie z przepisami prawa.
 10. Na obiekcie mogą być wykonywane przez Administratora  zdjęcia lub filmy.  Każda z osób przebywająca na obiekcie, zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U.2018 poz. 1191 z późn. zm.), wyraża zgodę na wykorzystanie jej wizerunku we wszelkich instrumentach marketingowych wykorzystywanych przez Administratora wyłącznie w celach informacyjnych i promocyjnych obiektu rekreacyjnego „Kopalnia Wrocław” oraz zrzeka się wszelkich roszczeń względem Administratora z tytułu wykorzystywania jej wizerunku. Każda z osób, której wizerunek został wykorzystany przez Administratora, ma prawo zgłosić  Administratorowi pisemnie cofnięcie swojej zgody na wykorzystanie jej wizerunku. W takim przypadku, Administrator zobowiązany jest niezwłocznie usunąć wizerunek takiej osoby ze wszystkich instrumentów marketingowych, na których był wykorzystany oraz nie będzie miał prawa wykorzystywać go w przyszłości.

regulamin porządkowy – suplement

szczególne warunki zachowania i użytkowania terenu w związku ze stanem epidemii wywołanym wirusem SARS-Co-V-2

 1. W związku ze stanem epidemii obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wywołanym wirusem SARS-Co-V-2, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie rekreacyjnym Kopalnia Wrocław Strefa Wakacji, wprowadza się niniejszy suplement do regulaminu porządkowego.
 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i zdrowia osób korzystających z wypoczynku, wszystkich przebywających na terenie

ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO:

 • zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, za wyjątkiem osób uprawiających sport (zgodnie z definicją określoną w Rozporządzeniach Rady Ministrów dotyczących epidemii wywołanym wirusem SARS-Co-V-2) na obszarze zbiornika wodnego, na obszarze wyznaczonych na terenie boisk do gier zespołowych, w tym boiska trawiastego na strefie Beach Club oraz na obszarze poszczególnych dołków do footgolfa znajdujących się w strefie Zatoka, a także innych przypadków przewidzianych w Rozporządzeniach Rady Ministrów lub innych przepisach. Odkrycie ust i nosa możliwe jest także w przypadku spożywania posiłków i napojów;
 • zachowania 2m odstępu między poszczególnymi osobami na całym terenie w tym w szczególności w trakcie: przemieszczania się po terenie, w kolejkach do toalet, punktów gastronomicznych lub wypożyczalni sprzętu sportowego, konsumpcji przy stolikach zakupionych produktów gastronomicznych, oraz w trakcie przebywania na trawnikach, plażach oraz z w wodzie, z wyłączeniem osób sprawujących opiekę nad dziećmi do ukończenia 13 roku życia lub osobami niepełnosprawnymi a także osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących;
 • dezynfekcji rąk przy wejściu i wyjściu z obiektu oraz przed i po wypożyczeniu sprzętu sportowego, wykorzystując udostępnione przez administratora dozowniki z płynem dezynfekującym.

ZAKAZUJE SIĘ:

do odwołania wstępu i korzystania z:

 • placu zabaw znajdującego się na strefie Plaża;
 • wodnego placu zabaw WIBIT znajdującego się w strefie Beach Club
 • altan znajdujących się w strefie Zatoka
 • wyznaczonych na terenie boisk do gier zespołowych oraz poszczególnych dołków do footgolfa znajdujących się w strefie Zatoka większej ilości osób uprawiających sport niż: 14 osób2 trenerów na jedno boisko, 6 osób na jeden dołek do footgolfa, 22 osoby + 4 trenerów na boisku trawiastym znajdującym się na strefie Beach Club
 • przebieralni i pryszniców
 1. Kąpiel jest dozwolona tylko w miejscach do tego wyznaczonych. Osoby kąpiące się robią to na własne ryzyko i odpowiedzialność oraz zobowiązane są do stosowania się do postanowień regulaminów miejsc wykorzystywanych do kąpieli.
 2. Przy wejściach na teren oraz w wypożyczalniach sprzętu znajdują się dozowniki z płynem dezynfekujących do korzystania przez osoby przebywające na terenie
 3. Wypożyczany sprzęt sportowy oraz leżaki są dezynfekowane po każdym użyciu
 4. Należy zachować 15 minutową przerwę między grupami osób korzystającymi po sobie z dołków do footgolfa oraz boisk wyznaczonych na obiekcie.
 5. Niniejsze zasady mogą ulegać zmianom w zależności od obowiązujących norm i przepisów
 6. Niniejszy suplement do regulaminu porządkowego obowiązuje do odwołania.