Regulamin Porządkowy Łowiska

„Kopalnia Sport Fishing”

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Administratorem Łowiska „Kopalnia Sport Fishing” jest FUNDACJA NAD WODĄ, z siedzibą w Paniowicach, ul. Odrzańska 11, 55-120 Oborniki Śląskie (dalej jako obiekt);
2. W celu zapewnienia porządku oraz bezpieczeństwa osobom przebywającym na Łowisku, wprowadza się regulamin porządkowy;
3. Łowisko stanowi integralną część Obiektu Rekreacyjnego „Kopalnia Strefa Wakacji” i obowiązują na nim również regulaminy określone dla Obiektu Rekreacyjnego „Kopalnia Strefa Wakacji”
4. Łowisko czynne jest w soboty i niedziele oraz wyznaczone dni świąteczne w godzinach 7:00 – 19:00. Administrator zastrzega sobie prawo do zamknięcia Łowiska lub zmiany dni i godzin jego otwarcia.
5. Każda osoba korzystająca z Łowiska przed zajęciem stanowiska wędkarskiego zobowiązana jest uiścić opłaty według cennika;
6. Osoby nie korzystające z łowiska (stanowisk wędkarskich) są uprawnione do wejścia na teren Łowiska jak i pozostałej części Obiektu Rekreacyjnego, po uprzednim uiszczeniu opłaty zgodną z cennikiem obiektu Rekreacyjnego Kopalnia Strefa Wakacji;
7. Każda z osób przebywająca na terenie Łowiska i/lub Obiektu Rekreacyjnego zobowiązana jest do zachowania nabytego w danym dniu biletu wstępu (paragonu);

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KORZYTANIA Z ŁOWISKA
1. Łowisko jest łowiskiem typu „NO KILL”, na którym obowiązuje zasada „złów i wypuść”. Każda złowiona ryba winna być wypuszczona do wody przy zachowaniu staranności przy wyjmowaniu haczyka jak w trakcie wpuszczania do wody, aby nie spowodować uszkodzenia złowionej ryby,
2. Zakazuje się ponownego wpuszczania do wody następujących gatunków ryb po ich złowieniu:
• Sumik karłowaty (Byczek)
• …….
3. Zabrania się zabierania złowionych ryb ze sobą, poza gatunkami wskazami w pkt. 2;
4. Na Łowisku dopuszczone jest wędkowanie z dowolnie wybranego miejsca poza plażami i miejscami wyznaczonymi do kąpieli. Dopuszcza się wędkowanie z łodzi własnej lub wypożyczonej na Łowisku zgodnie z dalszymi postanowieniami regulaminu;
5. Na pojedynczym stanowisku wędkarskim może przebywać wyłącznie 1 osoba łowiąca ryby wraz z dowolną liczbą osób towarzyszących, a na łodzi znajdować się mogą maksymalnie 2 osoby;
6. Dopuszczalne jest łowienie maksymalnie 2 wędkami przez pojedynczą osobę (dotyczy również łowienia z łodzi), następującymi metodami połowu:
• metoda spławikowa
• metoda gruntowa
• metoda spinningowa
• metoda karpiowa
8. W celu zachowania walorów wypoczynkowo–rekreacyjnych Łowiska oraz zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa osób korzystających z wypoczynku, wszystkich przebywających na Łowisku;

ZOBOWIĄZUJE SIĘ:

• do zachowania ciszy i spokoju;
• do przestrzegania porządku i czystości;
• do poszanowania istniejących urządzeń, wyposażenia obiektu oraz zieleni;
• do przestrzegania znaków drogowych oraz innych znaków i tablic informacyjnych znajdujących się na obiekcie oraz na drogach dojazdowych i wyjazdowych, pod rygorem odholowania pojazdu na koszt kierowcy/właściciela;
• do parkowania pojazdów w miejscach wyznaczonych lub wskazanych przez służby porządkowe, pod rygorem odholowania pojazdu na koszt kierowcy/właściciela;
• do opieki nad zwierzętami domowymi wprowadzanymi na obiekt. We wszystkich strefach, za wyjątkiem Strefy Wyspa, psy powinny być na smyczy, a psy rasy uznawanej za agresywną lub psy w typie tej rasy – na smyczy i w kagańcu;

ZABRANIA SIĘ:

• wnoszenia na teren Łowiska siatek do przechowywania ryb. Dopuszczane jest posiadanie podbieraka;
• stosowania zanęt i pelletów na bazie lub z dodatkiem mączki rybnej oraz suchego ziarna
• niszczenia roślinności, w tym w szczególności grillowania na trawie;
• wjazdu samochodem poza teren wyznaczonych parkingów;
• zaśmiecania i zanieczyszczania obiektu w tym wyrzucania niedopałków papierosów na trawę lub do wody;
• dotykania urządzeń elektrycznych znajdujących się na obiekcie;
• palenia ognisk poza paleniskami do tego przeznaczonymi znajdującymi się na Obiekcie;
• wnoszenia własnych grilli, szkła oraz alkoholu;
• grillowania poza miejscami do tego wyznaczonymi. Na obiekcie znajdują się grille przeznaczone do samodzielnego grillowania.
• pływania skuterami i łodziami motorowymi, z wyłączeniem służb porządkowych i ratunkowych;
• kąpieli poza miejscem do tego wyznaczonym i wchodzenia do wody wbrew zakazom;
• zanieczyszczania wody, używania środków piorących i higieny osobistej;
• organizowania jakichkolwiek imprez bez zgody administratora;
• biwakowania;
• wprowadzania do wody psów – za wyjątkiem Strefy Wyspa;

INNE POSTANOWIENIA

1. Obsługa Łowiska uprawniona jest do kontrolowania sprzętu wędkarskiego jak i innych rzeczy wniesionych na teren Łowiska;
2. Korzystanie z niektórych elementów infrastruktury może być dodatkowo płatne, według cennika;
3. Korzystanie z miejsc parkingowych na obiekcie administrowanym przez Administratora może być płatne według cennika;
4. Przed opuszczeniem Łowiska należy uprzątnąć zajmowane przez siebie miejsce, a śmieci wynieść do pojemników;
5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za przedmioty i rzeczy zagubione lub pozostawione bez opieki;
6. Osoby pływające po wodach znajdujących się na obiekcie z wykorzystaniem sprzętu pływającego zobowiązane są do przestrzegania odpowiednich przepisów żeglugowych obowiązujących na śródlądowych drogach wodnych. Kamizelki asekuracyjne są OBOWIĄZKOWE;
7. Osoby przebywające na Łowisku zobowiązane są do przestrzegania postanowień regulaminu porządkowego oraz stosowania się do poleceń pracowników Administratora, służb porządkowych oraz ratowników na terenie miejsc wykorzystywanych do kąpieli;
8. Osoby zakłócające spokój i/lub naruszające postanowienia któregokolwiek z regulaminów obowiązujących na obiekcie zostaną zobowiązane do opuszczenia obiektu a także mogą uzyskać zakaz czasowego lub bezterminowego wstępu na teren Łowiska oraz Obiektu Rekreacyjnego, niezależnie od skierowania do odpowiednich organów ewentualnego zawiadomienia o popełnieniu wykroczenia lub przestępstwa;
9. Skargi i wnioski dotyczące obsługi oraz spraw porządkowych należy zgłaszać do biura Administratora na piśmie (w tym poprzez e-mail na adres: info@kopalnia.wroc.pl);
10. W przypadku niezastosowania się do postanowień regulaminu porządkowego będą stosowane odpowiednie sankcje zgodnie z przepisami prawa;
11. Na obiekcie mogą być wykonywane przez Administratora zdjęcia lub filmy. Każda z osób przebywająca na obiekcie, zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku oprawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U.2018 poz. 1191 z późn. zm.), wyraża zgodę na wykorzystanie jej wizerunku we wszelkich instrumentach marketingowych wykorzystywanych przez Administratora wyłącznie w celach informacyjnych i promocyjnych obiektu rekreacyjnego „Kopalnia strefa wakacji” i/lub Łowiska „Kopalnia Sport Fishing” oraz zrzeka się wszelkich roszczeń względem Administratora z tytułu wykorzystywania jej wizerunku. Każda z osób, której wizerunek został wykorzystany przez Administratora, ma prawo zgłosić Administratorowi pisemnie cofnięcie swojej zgody na wykorzystanie jej wizerunku. W takim przypadku, Administrator zobowiązany jest niezwłocznie usunąć wizerunek takiej osoby ze wszystkich instrumentów marketingowych, na których był wykorzystany oraz nie będzie miał prawa wykorzystywać go w przyszłości;