Konkurs Filmowy

REGULAMIN KONKURSU

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu na krótki film przedstawiający pobyt w Obiekcie Rekreacyjnym Kopalnia Wrocław, jest konkursu jest „TEMCO” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Paniowicach ul Odrzańska 10, 55-120 Oborniki Śląskie, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000359032, NIP: 9151770166, REGON: 021285549 (podmiot zwany dalej „Organizatorem”
 2. Konkurs odbywa się na zasadach określonych niniejszym regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie „TEMCO” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Paniowicach ul Odrzańska 10, 55-120 Oborniki Śląskie oraz na stronie internetowej https://www.kopalnia.wroc.pl/
 4. Nadesłanie filmu na Konkurs jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień niniejszego regulaminu.
 5. Niniejszy regulamin dotyczy edycji Konkursu w 2018 roku.

II. UDZIAŁ W KONKURSIE

1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, które w momencie wzięcia udziału w Konkursie:

 • Ukończyły 18 rok życia.
 • Osoby, które ukończyły 13 rok życia, a nie ukończyły 18 lat, mogą wziąć udział w Konkursie za zgodą przedstawicieli ustawowych,
 • Posiadają pełną zdolność do czynności prawnych; a osoby nie posiadające zdolności do czynności prawnych lub posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie jedynie za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych, lub opiekunów prawnych.
 • Posiadają aktywne konto na portalu Facebook
 • Posiadają miejsce zamieszkania na terenie Polski – Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla osób zamieszkujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
 • Zaakceptowały niniejszy Regulamin,

2.  Filmy zgłaszane do Konkursu mogą być nadsyłane w formie zgłoszenia indywidualnego przez osoby fizyczne lub w formie zgłoszenia zespołowego, przy czym zespół nie może być większy niż 4 osoby.

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora, oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora, jak również członkowie najbliższej rodziny tych osób tj. wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonka oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

4. Przystąpienie do Konkursu oznacza:

a)      akceptację przez autora wszystkich warunków określonych w niniejszym regulaminie,

b)      oświadczenie zgłaszającego, że jest autorem filmu i jego zgłoszenie na Konkurs nie narusza praw osób trzecich.

5. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne i dobrowolne.

III. TERMIN I MIEJSCE NADSYŁANIA FILMÓW

 1. Kompletne zgłoszenie należy złożyć w terminie do dnia 31 sierpnia 2018 r.
 2. Zgłoszenie można wysłać pocztą na adres Odrzańska 11 Paniowice, 55-120 Oborniki Śląskie lub przesłać je na adres mailowy biuro@temco.pl Organizatora przez całą dobę. Na przesyłce należy umieścić napis „Konkurs filmowy”.
 3. Za datę złożenia zgłoszenia do Konkursu uważa się datę wpływu kompletnej dokumentacji do siedziby Organizatora.
 4. Termin, o którym mowa w art. III ust. 1, jest ostateczny. Filmy, które wpłyną po dniu 31 sierpnia 2018 r., nie zostaną zakwalifikowane do Konkursu.
 5. Koszty przesyłki ponoszą autorzy.

IV. WYMAGANIA TECHNICZNE I FORMALNE

 1. Każdy autor lub zespół autorski może zgłosić do Konkursu dowolną liczbę filmów.
 2. Filmy zgłaszane do Konkursu nie mogą być wcześniej publikowane w Internecie lub w innym medium oraz nie mogą być przedstawiane w żadnym innym konkursie.
 3. Zgłaszany film nie może trwać dłużej niż 60 sekund (1 minuta). Może być wykonany w dowolnej technice, jednak musi mieć formę pliku cyfrowego w formacie Quicktime, AVI lub MPEG, w rozdzielczości Full HD: 1920×1080. Głośność dźwięku w filmie nie może przekraczać 90 decybeli. Ilość klatek na sekundę (FPS) musi mieścić się w przedziale 23,98-25 klatek na sekundę.
 4. Kompletne zgłoszenie powinno zawierać:

i.) nagrany na płytę CD, DVD lub pamięć przenośną (USB Pendrive) film zgłoszony do Konkursu, lub link do pobrania zgłoszenia konkursowego.

ii. )    wypełnione załączniki do niniejszego regulaminu:

a)    metryka filmu (załącznik nr 1),

b)    formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 2 lub 3),

5. Prawidłowo wypełniony formularz jest niezbędny do zakwalifikowania filmu do postępowania konkursowego.

6. Nieprawidłowo wypełniony formularz może zostać poprawiony i dostarczony do Organizatora do ostatniego dnia przyjmowania prac tj. do dnia 31 sierpnia 2018 roku

7. Zgłoszenie musi spełniać następujące wytyczne. Nie może:

 • Być sprzeczne z prawem;
 • zawierać słów wulgarnych;
 • zawierać szokującej treści;
 • być obsceniczne, pełne agresji lub przemocy;
 • być niezgodne z powszechnie przyjętymi standardami etycznymi i/oraz moralnymi
 • zawierać treści pornograficznych ani erotycznych;
 • obraźliwe lub nieodpowiednie dla jakiejkolwiek osoby, w tym dla Organizatora;
 • obraźliwe dla jakiegokolwiek Uczestnika;
 • obraźliwe dla osób trzecich;
 • naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich;
 • zawierać danych osobowych osób trzecich, za wyjątkiem Uczestnika;
 • zawierać marek ani produktów konkurencyjnych;
 • zawierać ani sugerować treści reklamowych;
 • wskazywać innych stron internetowych;

  8. Organizator nie zwraca kosztów przygotowania filmów.

V. PRAWA AUTORSKIE

 1. Każdy autor, składając film konkursowy, oświadcza, że przysługują mu osobiste i majątkowe prawa autorskie do zgłoszonej pracy.
 2. W przypadku, gdy film powstał we współautorstwie, autor oświadcza, że jest umocowany przez pozostałych współautorów do dokonania zgłoszenia pracy do Konkursu. Autor, który zgłosił film bez zgody właściciela autorskich praw majątkowych lub umocowania pozostałych współautorów albo z przekroczeniem takiego umocowania, jest odpowiedzialny wobec Organizatora Konkursu z tytułu wszelkich zgłoszonych roszczeń.
 3. Organizator nie może, bez zgody autorów, dokonywać zmian w filmie, chyba że zmiany te są spowodowane oczywistą koniecznością, a autorzy nie mieliby słusznej podstawy im się sprzeciwić (art. 49, ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 880 z późniejszymi zmianami).
 4. Organizator zobowiązuje się do poszanowania autorskich praw osobistych autorów, w szczególności do oznaczenia filmu ich nazwiskami lub pseudonimami.
 5. Z chwilą rozstrzygnięcia Konkursu, laureat nagrodzonego filmu:

I.  udzieli Organizatorowi Konkursu niewyłącznej, zbywalnej (z prawem do sublicencji), bez ograniczeń terytorialnych, bezpłatnej licencji obejmującej prawo do wykorzystania filmu/filmów poprzez:

a)    używanie i wykorzystanie w działalności promocyjnej, reklamowej oraz informacyjnej dotyczącej Obiektu Rekreacyjnego Kopalnia Wrocław

b)    druk np. screenów scen lub innych fragmentów w dowolnej liczbie oraz formie publikacji i w dowolnym nakładzie,

c)    utrwalanie jakąkolwiek techniką audiowizualną (w tym: fotografia, audio, wideo), niezależnie od standardu, systemu i formatu, przepisanie utrwaleń na inną technikę, rodzaj zapisu, system, nośnik wraz z prawem do zwielokrotniania utrwalonych egzemplarzy lub ich części,

d)    publiczne prezentowanie i nadawanie, w tym za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych niezależnie od standardu, systemu, formatu, w tym nadawanie za pośrednictwem satelity, transmisję przewodową lub bezprzewodową przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych; wykonywanie lub odtwarzanie służące do celów informacyjnych i marketingowych, na wewnętrznych i zewnętrznych pokazach, jakąkolwiek techniką, niezależnie od standardu, systemu i formatu oraz zamieszczanie w Internecie, w szczególności na stronach internetowych Organizatora, a także portalach dedykowanych,

e)    wprowadzanie do pamięci komputera i sporządzanie kopii tych zapisów,

f)     trwałe lub czasowe zwielokrotnienie komputerowego zapisu w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie,

g)    opracowanie, aranżację, przystosowanie, zmianę układu lub jakąkolwiek inną zmianę w zapisie komputerowym, z prawem do zwielokrotniania rezultatów tych zmian.

II.    ponosi odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw autorskich do filmu po przekazaniu go Organizatorowi.

6. Laureat Konkursu zobowiązany jest udzielić licencji w formie pisemnej umowy. Nagroda zostanie przekazana po podpisaniu umowy przez Organizatora i laureata.

VI. ZWYCIĘZCY

1. W celu wyłonienia Laureatów oraz oceny nadesłanych Zadań Konkursowych Organizator Konkursu powołuje Jury.

2. Jury będzie czuwało nad prawidłowym przeprowadzeniem Konkursu oraz nad wyłonieniem zwycięzców. W skład Jury konkursu wchodzi 3 przedstawicieli Organizatora Konkursu lub osób przez Niego wybranych.

3. Kryterium wyboru Zadań Konkursowych będzie swobodna ocena Jury, dokonana zgodnie z art. 921 § 2 Kodeksu Cywilnego, pozwalająca uznać je za najbardziej pomysłowe, oryginalne i nietuzinkowe.

4. Jury dokona wyboru 3 filmów spośród wszystkich Zgłoszeń nadesłanych w okresie trwania Konkursu.

5. Laureat Konkursu zostanie poinformowany o wygranej na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym.

6. Jeden Uczestnik może wygrać tylko jedną Nagrodę.

VII. NAGRODY

1. Wybór 3 Laureatów nastąpi do 7 dni roboczych od daty zakończenia trwania Konkursu.

2. W konkursie przewidziane są następujące nagrody (zwane dalej „Nagrodą”):

 • I miejsce – nagroda pieniężna w wysokości 2000 zł oraz voucher do wykorzystania na weekend w Pałacu w Brzeźnie dla 2 osób
 • II miejsce – nagroda pieniężna w wysokości 1000 zł oraz voucher  na zabieg w SPA Pałacu w Brzeźnie o równowartości nie przekraczającej 200 zł.
 • III miejsce – nagroda pieniężna w wysokości 500 zł oraz voucher na day SPA – 4 godzinny pobyt w strefie SPA (bez zabiegów) w Pałacu w Brzeźnie.

3. Organizator skontaktuje się ze Zwycięzcą w ciągu 7 dni od zakończenia Konkursu, korzystając z wiadomości e-mail na adres podany przez Zwycięzcę w formularzu zgłoszeniowym. Organizator podejmie najwyżej 3 próby skontaktowania się ze Zwycięzcą. Jeżeli Zwycięzca nie odpowie na żadną z prób kontaktu podjętych przez Organizatora w ciągu 8 (ośmiu) dni roboczych od pierwszej próby nawiązania kontaktu, Zwycięzca traci prawo do otrzymania Nagrody. Organizator nie zapewni Zwycięzcy kolejnej możliwości odbioru Nagrody. Zwycięzcy mają obowiązek współpracować z Organizatorem w celu należytego odebrania Nagrody. Zwycięzcy muszą sprawdzić wszystkie foldery swojej skrzynki odbiorczej, w tym spam, ponieważ mogą tam trafić wiadomości z powiadomieniami.

4. Organizator skontaktuje się ze Zwycięzcą, aby sprawdzić, czy spełnia on wszystkie wymagania przedstawione w niniejszym Regulaminie oraz w celu potwierdzenia danych. Nagrody nie mogą zostać przeniesione na inną osobę ani wymienione na gotówkę.

5. Organizator przekazuje Nagrody Zwycięzcom w momencie zgłoszenia się do Obiektu Rekreacyjnego Kopalnia Wrocław, Paniowice, ul. Odrzańska 10, Oborniki Śląskie, do wskazanej w korespondencji email osoby i na podstawie ważnego dokumentu tożsamości, stwierdzającego imię i nazwisko osoby, która odbiera nagrodę jako Zwycięzca Konkursu.

6. Jeżeli Zwycięzca nie odbierze Nagrody z powodu, za który Organizator nie ponosi wyłącznej odpowiedzialności, Zwycięzca traci prawo do Nagrody.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w zakresie używania Nagrody lub korzystania z Nagrody przez Zwycięzców. Uczestnicy w sposób jednoznaczny przyjmują do wiadomości, że Organizator nie może przyjmować próśb Zwycięzców mających na celu zmianę czasu i sposobu wykorzystania Nagród.

8. Jeżeli czas wykorzystania Nagrody nie odpowiada Zwycięzcy, nie może on zaproponować alternatywnego czasu.

VIII. PODATKI

1. W stosunku do nagród ustala się dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości równej 10% wartości danej nagrody. Dodatkowa nagroda pieniężną przeznaczona jest na zapłatę należnego podatku dochodowego od osób fizycznych, którego płatnikiem jest Organizator. Uczestnik nie jest uprawniony do żądania wpłaty dodatkowej nagrody pieniężnej. Realizator zobowiązuje się pokryć wszelkie podatki związane z nagrodami w imieniu zwycięzców.

2. Dochód uzyskany w formie nagrody otrzymanej w ramach Konkursu podlega opodatkowaniu podatkiem według jednolitej stawki 10% wartości nagrody zgodnie z Artykułem 30, ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

3. Nagroda zostanie wydana po tym, jak Organizator pobierze od zwycięzcy podatek zgodnie z Artykułem 41, ust. 7 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Należna kwota podatku zostanie potrącona z dodatkowej nagrody pieniężnej.

XIX. PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest „TEMCO” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Paniowicach ul Odrzańska 10, 55-120 Oborniki Śląskie, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000359032, NIP: 9151770166, REGON: 021285549

2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu, przyznania i wręczenia Nagrody, ewentualnie przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego.

3. W celu uzyskania informacji na temat przetwarzania swoich danych osobowych, Uczestnik może zwrócić się z zapytaniem do Organizatora. Korespondencję należy kierować na adres wskazany w ust. 1 powyżej lub drogą mailową na adres: biuro@temco.pl.

4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit a) RODO , tj. zgody udzielonej przez Uczestnika.

5. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia Uczestnikowi przystąpienie do Konkursu.

6. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do jego danych osobowych, prawo ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. W celu realizacji praw, o których mowa powyżej Uczestnik powinien zgłosić się do Organizatora w sposób wskazany w ust. 2 powyżej.

7. Każdy Uczestnik, którego dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody, ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w każdym momencie, przy czym nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych Uczestnika na podstawie zgody przed jej wycofaniem oraz może skutkować wyeliminowaniem Uczestnika z Konkursu bądź uniemożliwić przyznania Nagrody.

8. Dane osobowe będą zbierane i wykorzystywane przez Organizatora z zachowaniem wymogów przewidzianych przepisami RODO oraz innych obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, które uzupełniają i/lub wdrażają RODO, w tym także ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).

9. Dane osobowe Uczestników będą przekazywane podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym pracownikom i współpracownikom Organizatora jedynie w zakresie w jakim jest to niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Konkursu oraz wręczenia Nagród.

10. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie konieczne do należytego przeprowadzenia Konkursu oraz przyznania Nagrody. Po upływie tego okresu dane osobowe Uczestników zostaną usunięte.

11. Każdy Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochronnych danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

X. UNIEWAŻNIENIE KONKURSU

1. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu, w szczególności w przypadku:

a)      Gdy nie wpłynie żadna praca konkursowa,

b)      Gdy żadna praca konkursowa nie spełni warunków niniejszego regulaminu,

c)      Niezadowalającego poziomu artystycznego prac konkursowych.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznacznym potwierdzeniem i akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.

2. Poprzez uczestnictwo w Konkursie Uczestnicy potwierdzają, że w pełni znają postanowienia niniejszego Regulaminu i że wyrażają na nie zgodę. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne ze zobowiązaniem do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu i postępowania zgodnie z nimi.

3. Organizator ma prawo odwołać lub zawiesić Konkurs według własnego uznania i w dowolnym momencie.

4. Organizator lub wszelkie spółki zaangażowane przez Organizatora do przeprowadzenia Konkursu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności i wykluczają wszelkie odszkodowania podczas uczestnictwa w Konkursie. Zwycięzca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za wykorzystanie Nagrody, zaś Organizator wyklucza swoją odpowiedzialność za wszelkie wypadki lub szkody Zwycięzcy lub jakichkolwiek osób trzecich w związku z wykorzystaniem Nagrody. Nie ma żadnej możliwości odwołania na drodze sądowej.

5. Organizator nie przejmuje żadnej odpowiedzialności co do jakości/gwarancji dotyczącej Nagrody.

6. Jeżeli Organizator w sposób uzasadniony podejrzewa, że Uczestnik w jakikolwiek sposób manipuluje Stroną Internetową lub nie przestrzega postanowień Regulaminu Konkursu, Organizator wyłączy takiego Uczestnika z Konkursu ze skutkiem natychmiastowym. Ponadto taki Uczestnik zostanie automatycznie wykluczony z wszelkich przyszłych konkursów / promocji organizowanych przez Organizatora przez okres 2 lat od zakończenia Konkursu.

7. Pełny Regulamin Konkursu dostępny jest na Stronie Internetowej Organizatora https://www.kopalnia.wroc.pl oraz http://www.palacbrzezno.pl

Wrocław,  23.07.2018 r.

Organizator: „TEMCO” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Paniowicach ul Odrzańska 10, 55-120 Oborniki Śląskie

Załączniki:

Metryka filmu

Karta zgłoszenia